Przejdź do treści
3
4
5
Przejdź do stopki

Dzieci Maryi

Treść

Historia Stowarzyszenia Dzieci Maryi

 Stowarzyszenie Młodzieży Maryjnej ma swoje źródło w objawieniach Matki Bożej św. Katarzynie Laboure z18/19 lipca 1830r. Jest dla nas szczególną radością i chlubą, że powstało na wyraźne życzenie Matki Bożej, Katarzyna tak to relacjonuje spowiednikowi księdzu Aladel: Matka Najświętsza chce by Ksiądz zapoczątkował Stowarzyszenie, któremu przyrzeka wiele łask. Ksiądz będzie jego założycielem i dyrektorem. Będzie to stowarzyszenie Dzieci Maryi. Ks. Aladel zwleka jednak z podjęciem konkretnych działań, dlatego Katarzyna przypomina: Matka Boża jest niezadowolona!

Założenie Stowarzyszenia zostaje powierzone Zgromadzeniom Wincentyńskim, pracującym wśród ubogich. Matka Boża pragnęła, by najuboższa młodzież mogła się spotykać i otrzymywać formację chrześcijańską (ze szczególnym akcentem na maryjność), ale także ogólnoludzką – by umiała żyć prawdziwe i po chrześcijańsku. 

W 1837 r. ks. Wizytator Jean Etienne upoważnia ks. Aladela do zebrania grupy dziewcząt, 8 grudnia 1838 r. Benigne Hairon staje na czele pierwszej grupy Dzieci Maryi w Beaune. Dziewięć lat później, 20 czerwca 1847 na prośbę ks. Etienne Pius IX oficjalnie zatwierdza Stowarzyszenie, pozwalając zakładać grupy przy szkołach czy ośrodkach prowadzonych przez Siostry Miłosierdzia (później to zezwolenie zostanie rozszerzone: będzie można zakładać Stowarzyszenia także w innych miejscach, obejmie ono nie tylko dziewczęta , ale również chłopców) oraz udziela takich samych odpustów, jakie posiadały grupy prowadzone przez OO. Jezuitów. Szczególną cechą Stowarzyszenia będzie to, iż, mimo że należy ono do stowarzyszeń świeckich, jego dyrektorem generalnym jest zawsze przełożony generalny ks. Misjonarzy. Uroczyste przyjęcie do Stowarzyszenia wiąże się z aktem oddania Matce Bożej i przyjęciem Cudownego Medalika. Członkowie zobowiązują się do prowadzenia życia chrześcijańskiego (sakramenty, modlitwa...) i do naśladowania Maryi, do pogłębiania więzi z Niebieską Matką. 

 

                                                                                  Dzieci Maryi w Polsce

 

 Faktycznej liczby członków Stowarzyszenia nie można podać (w 2001 roku liczyło ono ok. 2700 członków), ze względu na istnienie grup prowadzonych przez inne zgromadzenia czy osoby świeckie, o których nieraz nic nie wiadomo. Należy również uwzględnić grupy osób starszych, pragnących utrzymywać kontakt ze Stowarzyszeniem, do którego należą od młodości. 

 Dawniej Stowarzyszenie skupiało tylko dziewczęta: obecnie także chłopców. Większość członków stanowią uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, oraz ponad gimnazjalnych, są to bardzo dynamiczne grupy młodzieżowe. 

 Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na trzy grupy wiekowe. Zewnętrznym znakiem rozpoznawczym przynależności do poszczególnych grup jest kolor wstążki, na której nosi się Cudowny Medalik: różowy dla najmłodszych, później zielony, wreszcie niebieski. Młodzież otrzymuje Medal podczas specjalnej uroczystości, po akcie oddania się Matce Bożej.

 Członkowie spotykają się regularnie, (co tydzień) w małych grupach – najczęściej tam, gdzie pracują siostry Miłosierdzia – w parafiach czy domach sióstr. Animatorami są w większości Siostry, lecz również rośnie liczba animatorów i animatorek świeckich. Organizowane też są spotkania krajowe, prowincjonalne, rekolekcje- również wakacyjne, kursy dla animatorów i inne spotkania formacyjne dla ogółu członków. Kładziemy szczególny nacisk na problemy formacji młodzieży tym bardziej, że mamy świadomość, iż w obecnych czasach wiele rodzin nie spełnia należycie zadania wychowania religijnego dzieci. Pragniemy by młodzież nawiązała głęboką więź z Maryją – Matką i Przewodniczką na drodze życia oraz Wzorem miłości, czystości i pokory. Uczymy też zaangażowania w szeroko rozumianą służbę ubogim (np. odwiedziny chorych w szpitalach, pomoc osobom starszym, zbieranie darów na święta dla ubogich i inne).  

Cenną pomocą w formacji bieżącej jest dwumiesięcznik „Niepokalana”, na łamach, którego możemy przekazywać informację o wydarzeniach z życia Stowarzyszenia, zarówno na płaszczyźnie krajowej jak i międzynarodowej. Młodzież bierze czynny udział w życiu parafialnym- (schola, przedstawienia, przygotowanie oprawy nabożeństw itp.) Świętem patronalnym jest Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – 8 grudnia. 

Zawołanie członków Stowarzyszenia brzmi: 

„Cześć Maryi! –Cześć Niepokalanej”. Łączy nas też modlitwa wyryta na Medaliku: „O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. 

Hymnem naszym jest "Chcemy być dziećmi Twoimi, Matką nazywać Ciebie” (słowa ułożył śp. Ks. J. Twardowski)  

                                                         

 

                                                  Dzieci Maryi w diecezji sosnowieckiej

 

 

Pierwsze grupy Dzieci Maryi z terenu Zagłębia powstały pod patronatem ks. dr Teofila Siudego z Częstochowy. Jednak po powstaniu nowej diecezji sosnowieckiej 25.03.1992 roku, organizacja Dzieci Maryi usamodzielniła się. Jej opiekunami w diecezji zostali: ks. Zygmunt Skipirzepa oraz siostra Milena Widlińska - Karmelitanka Dzieciątka Jezus (tel. 604 808 709). Obecnie opiekunem jest ks. Mateusz Stankiewicz (tel. 507 57 54 51) i s. Milena. Pomagają im animatorzy, którzy zajmują się prowadzeniem grup w poszczególnych parafiach.

 

 

Dzieci Maryi w naszej parafii
 


Inicjatorem założenia Stowarzyszenia w naszej parafii był Ks. Józef Krzykawski, ówczesny proboszcz. Dnia 8. 12. 1994 r. w Święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny nastąpiło uroczyste przyjęcie pierwszych członków. Od tego czasu co roku jest wielu chętnych, by móc nazywać siebie Dzieckiem Maryi i godnie reprezentować wspólnotę.Dzieci Maryi od powstania tej grupy w naszej parafii prowadziła p. Joanna Okrajni.
Dzieci należące do Stowarzyszenia, to wzorowi uczniowie, dobrzy koledzy, a przede wszystkim osoby o wielkiej wrażliwości na drugiego człowieka. Aktywnie włączają się w życie parafii, działają również w środowisku szkolnym. Spotkania w naszej parafii odbywają się w poniedziałki o godz. 17:30 w salce na plebanii.

 

 

Obowiązki Dzieci Maryi

 

 

1. Dziecko Maryi żyje w łasce uświęcającej.
2. Bierze czynny udział w Eucharystii.
3. Czci Niepokalaną i pragnie Ją naśladować.
4. Często rozmawia z Bogiem na modlitwie.
5. Pogłębia swą wiedzę religijną. Uczęszcza na spotkania Dzieci Maryi.
6. Kocha swoją parafię. Aktywnie włącza się w jej życie.
7. Dba o religijną atmosferę w rodzinie.
8. Jest wzorem ucznia.
9. Śpieszy bliźnim z pomocą.
10. Jest apostołem wśród otoczenia.


Opiekun Stowarzyszenia w naszej parafii: p.Marzena Polak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia

134251